nr. 29 din data 28.02.2008 privind aprobarea participarii fanfarei “ARMONIA” in perioada 30 mai – 5 iunie 2008 la Meitingen – Germania la Festivalul international de fanfare de la Meitingen – Germania

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                               


 


H O T Ã R R E A  nr. 29


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 februarie 2008;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.3652/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba participarea fanfarei “ARMONIA” in perioada 30 mai – 5 iunie 2008 la Meitingen – Germania la Festivalul international de fanfare de la Meitingen – Germania.


          Art.2. Cheltuielile ocazionate de participarea fanfarei Armonia la aceasta deplasare vor fi prevazute in bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2008.


Art.3. Cu  aducerea la   îndeplinire a   prezentei   hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                               Kenesi Ioan


 


              Contrasemneaza


                    Secretar


              Stefan Blanaru