nr. 34 din data 27.03.2008 privind aprobarea completarii art.1 Cap.IX pct. 14 din Hotararea Consiliului Local nr.108/2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                               


 


H O T Ã R R E A  nr. 34


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 martie 2008;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.5933/2008 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni ;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aproba completarea art.1 Cap.IX pct. 14 din Hotararea Consiliului Local nr.108/2007 cu un nou alineat avand urmatorul continut:


          “Pentru pensionari  gratuit”


 


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                             Lechintan Petru


 


 


                   Contrasemneaza


                            Secretar


                      Stefan Blanaru