nr. 35 din data 27.03.2008 privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat al municipiluui Tarnaveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 35


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 martie 2008;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.5787/2008;


          In temeiul art.10 al.2 si legea nr.213/1998 si art1 si art.2 din OG nr.112/2000;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aprobã trecerea din domeniul public al municipiului Tarnaveni in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a bunurilor inscrise in Anexa 1.


          Art.2. Se aproba scoaterea din functiune si casarea bunurilor mijloace fixe in suma de 357.017,37 lei inscrise in Anexa 2.


          Art.3. Se aproba casarea bunurilor obiecte de inventar in suma de 53.919,03 lei inscrise in Anexa 3.


          Art.4. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.5. Sumele rezultate din casarea bunurilor inscrise in Anele 1-3, se fac venit la bugetul local al municipiluui Tarnaveni.


Art.6. Se aproba inventarierea patrimoniului public si privat al municipiluui Tarnaveni pe anul 2007.


Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                             Lechintan Petru


 


                   Contrasemneaza


                            Secretar


                      Stefan Blanaru