nr. 32 din data 27.03.2008 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 32


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 martie  2008;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.6150/2008;


          In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008 conform anexei Formular 131 care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


  


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                             Lechintan Petru


 


                    Contrasemneaza


                            Secretar


                      Stefan Blanaru