nr. 37 din data 27.03.2008 privind aprobarea necesitatii ºi oportunitatii achiziþionãrii ºi montãrii unui PANOU PUBLICITAR SPECIAL

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTÃRÂREA NR. 37


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 martie 2008;


          Vãzând referatul întocmit de domnul CONSILIER LOCAL LECHINÞAN PETRU înregistrat sub nr.5481/2008 si referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.5931/2008;


          În baza prevederilor art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale Nr.215/2001;


         


HOTÃRÃșTE:


 


          Art.1. – Se aprobã necesitatea ºi oportunitatea achiziþionãrii ºi montãrii unui PANOU PUBLICITAR SPECIAL compartimentat iluminat ºi SEMNALIZAT OPTIC CU  posibilitatea expunerii distincte a afiºelor în format A.4 privitoare la: VÂNZÃRI, CUMPÃRÃRI, ÎNCHIRIERI, ANGAJÃRI, OFERTE DE SERVICII, DIVERSE.


 


Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                             Lechintan Petru


  


                   Contrasemneaza


                            Secretar


                      Stefan Blanaru