nr. 36 din data 27.03.2008 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii amenajarii unui “Azil pentru batrani” in municipiul Tarnaveni

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUN.TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL                                                                                     


 


 


 


HOTARAREA nr. 36


 


 


                   Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.03.2008;


                   Vazand referatul intocmit de grupul de consilieri PSD, inregistrat sub nr.5741/2008 si referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.5932/2008;


                   În baza prevederilor art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale Nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


                   Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea amenajarii unui “Azil pentru batrani” in municipiul Tarnaveni, care sa acopere, cu prioritate, necesitatileorasului si a zonelor limitrofe.


                   Art.2. Pentru finantarea lucrarilor de amenajare se va intocmi documentatia necesara pentru obtinerea de fonduri europene postaderare, pe programul sectorial de asistenta sociala.


                   Art.3. Alegerea locatiei este sarcina Executivului, care va informa Consiliul Local asupra posibilitatilor existente, cu evaluarea tuturor avantajelor, urmand a se lua o decizie comuna.


                   Art.4. Cu indeplinirea acestei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                             Lechintan Petru


 


 


                   Contrasemneaza


                            Secretar


                      Stefan Blanaru