Anunt de participare numarul 48128/01.04.2008 – Imprumut intern

Anunt de participare numarul 48128/01.04.2008





























Detalii procedura
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tarnaveni
Numar anunt de participare: 48128 / 01.04.2008
Denumire contract: Imprumut intern
Stare procedura: Atribuita




 






































































































































































































































































































































Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:






Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor , Tel.  0265/443417 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/443418 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro






















I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)








Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Imprumut intern
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor










Servicii
6 – Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Municipiul Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Creditarea unor obiective de investitii (retele apa, canalizare, reabilitare/modernizare strazi)
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)




66130000-0 – Servicii de acordare de credit (Rev.1)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unui imprumut bancar, cu o perioada de rambursare de 15 ani




Valoarea estimata fara TVA: 7,059,000 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului sau termenul pentru finalizare
180  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice ºi garantii solicitate
Nu e cazul
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din bugetul local
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Banci si institutii financiare, nationale si internationale, in nume propriu sau prin filialele sau sucursalele lor, se admite asocierea/subcontractarea cf art 44/45/OUG 34
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certif constatator emis de ORC, Certificat de inregistrare, Certif de atestare fiscala privind obligatile de plata la bugetul de stat si local, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34, Autorizatie de functionare emisa de BNR, Pentru operatorii straini documente edificatoare in conformitate cu prevederile legale din tara respectiva.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil incheiat la 31.12.2006 si la 30.06.2007, Fisa de informatii generale cu cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii de acordare de credite pt autoritati contactante sau clienti privati in ultimii 3 ani, Ultimul raport anual al comisiei de cenzori
III.2.4)   Contracte rezervate




Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii




Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire







Pretul cel mai scazut


IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S26-034950 din 07.02.2008
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)












Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: La caseria Municipiului Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, jud. Mures sau in cont trezorerie RO43TREZ4795006XXX000044
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2008 09:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare




Romana
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2008 10:00
Locul: Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica, str. 22 Decembrie, nr. 2, Tarnaveni, jud. Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii firmelor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac






Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104641 , Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere






Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac






Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica
Adresa postala:  Str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
28.03.2008 12:22