nr. 41 din data 17.04.2008 privind solicitarea catre Consiliul Judetean Mures a transmiterii fara plata din domeniul public al Judetului Mures in domeniul public al municipiului Tarnaveni, respectiv in proprietatea Bisericii ortodoxe Române, a doua terenuri in suprafata de 3051 m.p. respectiv 3480 m.p

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T A R A R E A nr. 41


 


          Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 18 aprilie 2008


          Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.5611/2008si referatul intocmit de primarul municipiului Tarnaveni nr.8400/2008


          In temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 si a Legii nr.239/2007;


          In baza art.71 al.1 din legea administratiei publice local enr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


         


Art.1. Se solicitã Consiliului Judetean Mures urmatoarele:


 


                      transmiterea fara plata din domeniul public al Judetului Mures si administrarea Spitalului Municipal Gheorghe Marinescu Tarnaveni in proprietatea Bisericii Ortodoxe Romane in temeiul prevederilor Legii nr.239/2007  a terenului in suprafata de 3480 m.p, inscris in C.F.


720/N Tarnaveni nr. cad.971.


                      transmiterea fara plata din domeniul public al Judetului Mures si administrarea Spitalului Municipal Gheorghe Marinescu Tarnaveni in domeniul public al municipiului Tarnaveni si administrarea Consiliului Local al muncipiului Tarnaveni a terenurilor in suprafata de 3051 m.p. si respectiv 667 m.p. pentru edificarea unor obiective de interes social in temeiul Legii nr.213/1998, inscris in C.F. 720/N Tarnaveni nr. cad.971.


 


Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul municipiului Tarnaveni .


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                               Micsa Ioan


 


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru