nr. 39 din data 18.04.2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita primarului municipiului Tarnaveni aprobata prin H.C.L. nr.69/2005 in Republica Moldova in perioada 26 – 29 martie 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


 


H O T Ã R R E A nr. 39


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 24 aprilie 2008;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.8533 /2008;


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã cheltuielile în sumã de 424 lei ocazionate de vizita primarului municipiului Tarnaveni aprobata prin H.C.L. nr.69/2005 in Republica Moldova in perioada 26 – 29 martie 2008.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                               Micsa Ioan


 


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru