nr. 42 din data 18.04.2008 privind aprobarea alocãrii din bugetul local al municipiului Tarnaveni a sumei de 110000 lei pentru finantarea, cu ocazia sarbatorilor de Pasti, a personalului din invatamantul preuniversitar de stat

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 42


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 18 aprilie 2008;


          Vãzând Raportul intocmit de Primarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.8542/2008;


          In temeiul prevederilor  Legii nr.193/2007 si  H.G.R.nr.1317/2007;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã alocarea din bugetul local al municipiului Tarnaveni a sumei de 110.000 lei pentru finantarea unui numar de 5 tichete cadou/persoana in valoare de 50 lei/tichet cu ocazia sarbatorilor de Pasti, pentru personalul din invatamantul preuniversitar de stat.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                               Micsa Ioan


 


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru