nr. 43 din data 18.04.2008 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 43 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 18 aprilie  2008;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.8543 /2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008 care va fi in suma de 43.762.308 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


  


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                               Micsa Ioan


 


  


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru