nr. 45 din data 24.04.2008 privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile interne în valoare de 8.400.00 lei

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


    HOTÃRÂREA
nr. 45 din 24 aprilie 2008
privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile
interne în valoare de 8.400.00 lei


 


 


 


          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) ºi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) ºi alin. (4) lit. c), precum ºi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) ºi (6) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã,


          Având în vedere prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi cu cele ale Hotãrârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenþa ºi funcþionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;


          Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


          Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeanã a autonomiei locale, adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatã prin Legea nr. 199/1997,


          Tinând seama de prevederile art. 942 ºi urmãtoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenþii,


          Luând act de:


          a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.8544/2008;


          b) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,


          Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiþiilor publice de interes local, a cãror documentaþie tehnico-economicã/notã de fundamentare a fost aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 8/31 ianuarie 2008., prevãzutã în anexa la prezenta,


 


          Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara dindata de 24 aprilie 2008 adoptã prezenta


 


 


HOTÃRÂRE


 


 


          Art. 1. – Se aprobã contractarea unei finanþãri rambursabile interne în valoare de 8.400.000 lei, cu o maturitate de 15 ani.


          Art. 2. – Contractarea finanþãrii rambursabile prevãzute la art. 1 se face pentru realizarea investiþiilor publice de interes local, prevãzute în anexa la prezenta.


          Art. 3. – Din bugetul local al municipiului Tarnaveni se asigurã integral plata:


   a) serviciului anual al datoriei publice locale;


   b) oricãror impozite ºi taxe aferente realizãrii obiectivelor de investiþii de interes local;


   c) alte cheltuieli neeligibile ale finanþãrii rambursabile menþionate la art. 1.


          Art. 4.(1) Pe întreaga duratã a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaþia sã publice pe pagina de internet a municipiluui Tarnaveni urmãtoarele date:


   a) hotãrârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum ºi orice modificãri sau completãri ale acesteia;


   b) valoarea finanþãrii rambursabile contractate în valuta de contract;


   c) gradul de îndatorare a municipiului Tarnaveni;


   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graþie ºi a perioadei de rambursare a finanþãrii rambursabile;


   e) dobânzile, comisioanele ºi orice alte costuri aferente fiecãrei finanþãri rambursabile;


   f) plãþile efectuate din fiecare finanþare rambursabilã.


   (2) Datele prevãzute la alin. (1) se actualizeazã în prima decadã a fiecãrui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancþiunile prevãzute de lege.


          Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã primarul municipiului Tarnaveni.


          Art. 6. – Prezenta hotãrâre se comunicã, prin intermediul secretarului municipiului în termenul prevãzut de lege, primarului municipiului ºi prefectului judeþului Mures ºi se aduce la cunoºtinþã publicã prin publicare pe pagina de internet www .primariatarnaveni.ro


 


 


 


PREșEDINTE DE șEDINÞÃ


                                                MICșA IOAN


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      SECRETAR,


                                                                                BLÃNARU șTEFAN