nr. 46 din data 24.04.2008 privind aprobarea participãrii municipiului Târnãveni, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECOLECT MUREȘ

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTÃRÂREA NR. 46


din 24 aprilie 2008


 


privind aprobarea participãrii municipiului Târnãveni, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECOLECT MUREȘ


 


 


          Consiliul Local Târnãveni in sedinta ordinara din data de 24 aprilie 2008,


          Vãzând expunerea de motive nr.8900/22.04.2008 a Primarului, precum ºi avizele comisiilor de specialitate,


          Având în vedere dispoziþiile art.11, 12, 13 ale art.36, alin.(7), lit.c) ºi ale art.92 din Legea nr.215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi Ordonanþa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


În temeiul art.45 ºi 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


 


Hotãrãºte:


 


          Art.1. (1) Se aprobã participarea municipiului Târnãveni, prin Consiliul Local Târnãveni, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECOLECT MUREȘ.


 


          Art.2. Se aprobã Actul constitutiv ºi Statutul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECOLECT MUREȘ conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


 


          Art.3.Se împuterniceºte domnul Ing.POPA OCTAVIAN, Primarul Municipiului Târnãveni sã semneze Actul constitutiv ºi Statutul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECOLECT MUREȘ ºi sã reprezinte municipiul Târnãveni în Adunarea Generalã a Asociaþiei.


 


          Art.4.  Componenþa nominalã a Consiliului Director al Asociaþiei, precum ºi a Comisiei de Cenzori, va fi stabilitã prin vot, în ºedinþa de constituire a Adunãrii Generale a Asociaþiei, dintre persoanele propuse de reprezentanþii unitãþilor administrativ-teritoriale membre, Primarul Municipiului Târnãveni având mandat în acest sens.


         


 


 


                                      PREșEDINTE DE șEDINÞÃ


                                                MICșA IOAN


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                       SECRETAR,

                                                                                BLÃNARU șTEFAN