nr. 44 din data 24.04.2008 privind aprobã organigrama ºi statul de funcþii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnãveni

ROMÂNIA                                                                                           


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


  


                                                         


HOTÃRÂREA nr. 44

  


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 24.04.2008;


          Vãzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistratã sub nr. 2677/06.02.2008;


          Având în vedere Avizul nr. 1430421/24.03.2008 al Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici;


          În temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici,  republicatã 2, Legea nr. 339/2007, HGR nr. 247/2006, OG nr. 10/2008, Ordonanþa nr. 6/2007 aprobatã prin Legea nr. 232/2007 ºi modificatã de OG nr. 9/2008 ºi a  Legii nr. 319/2006;


          In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art. 1. Se aprobã organigrama ºi statul de funcþii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnãveni, conform anexelor II ºi III, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


 


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                      PREșEDINTE DE șEDINÞÃ


                                                MICșA IOAN


                                                                                  Contrasemneaza


                                                                                      SECRETAR,

                                                                                BLÃNARU șTEFAN