nr. 48 din data 16.05.2008 privind validarea in funcþia de consilier local a d-lui Mosneag Ionel Dorel.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


        


H O T Ã R R E A  nr. 48
 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 16 mai 2008;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Târnãveni, înregistrat sub nr.10096/2008;


          In temeiul prevederilor art.96 al.9 din Legea alegerilor locale nr.67/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se valideaza in funcþia de consilier local dl. Mosneag Ionel Dorel.


           Art.2.Se completeazã Comisia Socialã din cadrul Consiliului local Târnãveni cu dl. consilier Mosneag Ionel Dorel.


 


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                       Modorcea Ovidiu


 


 


 


 


                            Contrasemneaza


                                  Secretar


                              Stefan Blanaru