nr. 49 din data 16.05.2008 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 49


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 16 mai  2008;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.10281/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2008 care va fi in suma de 43.947.308 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                       Modorcea Ovidiu


 


  


                            Contrasemneaza


                                  Secretar


                              Stefan Blanaru