nr. 59 din data 29.05.2008 privind aprobarea structurii pe specialitati a comisiei sociale prevazute de HGR nr.962/2001 si a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A nr. 59


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 mai 2008;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.10429/2008;


          In temeiul prevederilor  Legii nr.152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe  si H.G.R. nr.962/1001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe.;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1.Se aprobã structura pe specialitati a comisiei sociale prevazute de HGR nr.962/2001 astfel:


          doua persoane studii superioare tehnice


          doua persoane studii superioare juridice


          o persoane studii superioare cadru didactic


          doua persoane studii medii (functionari).cu recomandarea ca din comisie sa faca parte doi consilieri locali.


Art.2.In scopul avizarii de catre Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor, se propun criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


          Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                             Modorcea Ovidiu


 


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru


 


                                                                                                          Anexa


  


 CRITERII
pentru stabilirea ordinii de prioritate
în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor
pentru tineri, destinate închirierii


 


 


 


   A. Criterii de acces la locuinþã:


   1. Titularul cererii de locuinþã, care poate deveni beneficiar al unei repartiþii de locuinþã pentru tineri, destinatã închirierii, ºi titular al contractului de închiriere, trebuie sã fie major, în vârstã de pânã la 35 de ani la data repartizãrii locuinþei. Cererea de locuinþã se efectueazã numai individual ºi în nume propriu.


    Acte doveditoare: copie autentificatã de pe actul de naºtere ºi de pe actul de identitate.


   2. Titularul cererii de locuinþã ºi membrii familiei acestuia – soþ/soþie, copii ºi alte persoane aflate în întreþinerea acestuia -, sã nu deþinã ºi sã nu fi deþinut o altã locuinþã în proprietate ºi sã nu fie beneficiarul unei alte locuinþe pentru tineri, destinatã închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinþã.


    Acte doveditoare: declaraþii autentificate ale titularului cererii ºi, dupã caz, ale soþiei/soþului ºi ale celorlalþi membri majori din familia acestuia.


 


    NOTÃ:


    Restricþia nu are în vedere locuinþele înstrãinate în urma unei acþiuni de partaj sau locuinþe trecute în proprietatea statului în mod abuziv ºi care nu au fost retrocedate în naturã.


   3. Titularul cererii de locuinþã sã îºi desfãºoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinþele.    Acte doveditoare: adeverinþã de la locul de muncã, însoþitã de o copie de pe carnetul de muncã completat la zi.


   4. Repartizarea locuinþelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinþele libere din fondul existent, cât ºi locuinþele ce urmeazã sã fie finalizate în cadrul unor obiective de investiþii aprobate ºi cuprinse în programul de construcþii de locuinþe pentru tineri, destinate închirierii.


 


 


   B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:


   


1. Situatia locativa actuala
1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat ……………………………. 10 pct.
1.2. Tolerat in spatiu ……………………………………………………….. 7 pct.
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu):
   – m2/locatar sau membru al familiei solicitantului:
     a) mai mare de 15 m2 si pana la 18 m2 inclusiv ……………………… 5 pct.
     b) mai mare de 12 m2 si pana la 15 m2 inclusiv ……………………… 7 pct.
     c) 8 m2 si pana la 12 m2 inclusiv ………………………………………. 9 pct.
     d) mai mica de 8 m2 ……………………………………………………. 10 pct.
2. Starea civila actuala
2.1. Stare civila:
a) casatorit ………………………………………………………………….  10 pct.
b) necasatorit …………………………………………………………………. 8 pct.
2.2. Nr. de persoane in intretinere:
a) copii
• 1 copil ………………………………………………………………………… 2 pct.
• 2 copii ………………………………………………………………………… 3 pct.
• 3 copii ………………………………………………………………………… 4 pct.
• 4 copii ………………………………………………………………………… 5 pct.
• > 4 copii …………………………………….. 5 pct.  + 1 pct. pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numarul acestora ………………………….. 2 pct.
3. Starea de sanatate actuala
Boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat in intretinere
necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus …………………….. 2 pct.
4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. pana la 1 an ………………………………………………………………… 1 pct.
4.2. intre 1 si 2 ani ……………………………………………………………… 3 pct.
4.3. intre 2 si 3 ani ……………………………………………………………… 6 pct.
4.4. intre 3 si 4 ani ……………………………………………………………… 9 pct.
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ……………………………………………. 4 pct.
5. Nivelul de studii si/sau de pregatire profesionala
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala ………………………………. 5 pct.
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala ………………………. 8 pct.
5.3. cu studii medii, fara pregatire profesionala ………………………….. 10 pct.
5.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate si/sau cu studii superioare
     de scurta durata ………………………………………………………….. 13 pct.
5.5. cu studii superioare ……………………………………………………… 15 pct.
6. Situatii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani.15 pct.
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii ………………………………. 10 pct.
6.3. tineri evacuati din case nationalizate …………………………………. 5 pct.
 

  


  NOTÃ:


 


    Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplicã numai solicitanþilor de locuinþã care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.


    În cazul înregistrãrii unor punctaje egale, solicitanþii vor fi departajaþi în funcþie de situaþia locativã constatatã la data efectivã a repartizãrii locuinþelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanþii a cãror situaþie locativã este sau poate deveni, în mod iminent, gravã. Dacã nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcþie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în consideraþie data efectivã a înregistrãrii cererii (zi/lunã/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cãrui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanþii care au punctajul mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecþie socialã (starea civilã + starea de sãnãtate actualã).