nr. 53 din data 29.05.2008 privind aprobarea SF si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii: Reabilitare/modernizare str.Pomilor Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL   


    


HOTÂRÂREA nr. 53


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 mai 2008;


Vazand referatul intocmit de Sef birou investitii si achizitii publice ing. Bonciog Maria inregistrat sub nr.11003/2008;


          În baza  art. 46 alin. 1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã șT E:


 


Art.1. Se aproba SF si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii: Reabilitare/modernizare str.Pomilor Tarnaveni dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 30.11.2007:                                                       1.420.663,00 lei


        din care:


               – construcþii montaj          1.310.442,00 lei


       


                Durata de realizare a investiþiei:                      5 luni


 


         Capacitãþi (in unitati fizice):


        – lungime strada                                                    700 ml


        – latim medie strada                                             5,50 ml


        – latime medie trotuare                                         1,00 ml


        – capace carosabile                                                  10 buc


        – capace necarosabile                                              10 buc


        – rigola longitudinala beronata                               1000 ml


        – zid de sprijin                                                          61 ml


        – indicatoare rutiere                                                8 buc


        – podete tubulare de descarcare                              4 buc


       


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                             Modorcea Ovidiu


 


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru