nr. 51 din data 29.05.2008 privind aprobarea contului de execuþie al bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 51


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 mai 2008;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.10970/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã contul de execuþie al bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 .


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                             Modorcea Ovidiu


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar

                      Stefan Blanaru