nr. 50 din data 29.05.2008 privind validarea in funcþia de consilier local a d-lui. Ani Vasile

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


         


 


H O T Ã R R E A  nr. 50


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 mai 2008;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Târnãveni, înregistrat sub nr.11375/2008;


          In temeiul prevederilor art.96 al.9 din Legea alegerilor locale nr.67/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se valideaza in funcþia de consilier local dl.Ani Vasile.


 


          Art.2.Se completeazã Comisia Juridica din cadrul Consiliului local Târnãveni cu dl. consilier Ani Vasile.


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                             Modorcea Ovidiu


 


 


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar

                      Stefan Blanaru