nr. 58 din data 29.05.2008 privind aprobarea organigramei ºi statul de funcþii ale serviciilor publice de interes local ale municipiului Târnãveni

ROMÂNIA                                                                                                 


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


HOTÃRÂREA  nr. 58

          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 mai 2008;


          Vãzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistratã sub nr. 10683/19.05.2008;


          În temeiul OG nr. 10/2008, a  Legii nr. 334/2002 – Legea Bibliotecilor, republicatã ºi modificatã, a Legii nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;


          In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art. 1. Se aprobã organigrama ºi statul de funcþii ale serviciilor publice de interes local ale municipiului Târnãveni, conform anexelor 1 -16, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


 


 


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                             Modorcea Ovidiu


 


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru