nr. 1 din data 18.06.2008 privind alegerea comisiei de validare

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTARAREA NR. 1 din 18 iunie 2008


privind alegerea comisiei de validare


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta de constituire din data de 18 iunie 2008;


          Avand in vedere propunerile formulate cu privire la numarul si componenta comisiei de validare.


          In temeiul prevederilor art. 4 alin. 1 din OG nr. 35/2002 si art. 32 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala


 


 


HOTARASTE


 


          Articol unic. Se alege pe intreaga durata a mandatului consiliului local, comisia de validare, compusa din urmatorii consilieri:


         


                   Cimpoca Alin Claudiu


                   Muntean Ioan


                   Chindris Ovidiu


                   Fodor Alexandru


                   Nistor Ovidiu


                  


 


PRESEDINTE DE VARSTA


 


Popa Octavian


 


 


CONSILIERI ASISTENTI


 


       Fodor Alexandru                                           Meghesan Nicolae Sorin


                                                                           


                                                                           Contrasemneaza,


                                                                                   SECRETAR


                                                                                 Blanaru Stefan