nr. 3 din data 18.06.2008 privind constituirea consiliului local

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTARAREA NR. 3 din 18 iunie 2008


privind constituirea consiliului local


 


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta de constituire din data de 18 iunie 2008


          Contatand ca din numarul total de 19 consilieri a caror alegere a fost validata, un numar de 19 consileri au depus juramantul


In temeiul prevederilor art. 8 alin. 6 din OG nr. 35/2002 si art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala


 


 


HOTARASTE


 


Articol unic.  Se declara legal constituit consiliul local a municipiului Tarnaveni, compus din 19 consilieri.


 


 


 


PRESEDINTE DE VARSTA


 


Popa Octavian


 


 


CONSILIERI ASISTENTI


 


       Fodor Alexandru                                           Meghesan Nicolae Sorin


 

                                                                          Contrasemneaza,


                                                                                SECRETAR

                                                                                BLANARU STEFAN