nr. 2 din data 18.06.2008 privind validarea consilierilor


R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


HOTARAREA NR. 2 din 18 iunie 2008


privind validarea consilierilor


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta de constituire din data de 18 iunie 2008


          Avand in vedere raportul comisiei de validare aleasa prin hotararea nr. 1/18 iunie 2008


In temeiul prevederilor art. 7 alin. 2 din OG nr. 35/2002 si art. 32 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala


 


HOTARASTE


 


          Art. 1 Se valideaza urmatorii consilieri:


 
Antonya Mihail


Bercea Ioan


Bota Claudia


Chindriº Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciurca Emil


Coroº Ioan


Fodor Alexandru Iosif


Gheþiu Radu Mihail


Incze Csaba ștefan Levente


Megheºan Nicolae Sorin


Micºa Ioan


Muntean Ioan


Nistor Ovidiu


Onose Gheorghe Ovidiu


Pop Ioan Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


șerban Maria 


          Art.2.Se invalideaza mandatele urmatorilor consilieri:


 Chebutiu Ioan


Ioia Ioan


Francu Constantin Nicolae


 


          Art. 2 Impotriva prezentei hotarari se poate depune contestatie la instanta de contencios administrativ in 5 zile de la adoptare sau de la comunicare, in cazul celor absenti de la sedinta.


 


PRESEDINTE DE VARSTA


 


Popa Octavian


 


CONSILIERI ASISTENTI


 


       Fodor Alexandru                                           Meghesan Nicolae Sorin


 


                                                                                 Contrasemneaza,


                                                                                 SECRETAR


                                                                           BLANARU STEFAN