nr. 10 din data 17.07.2008 privind aprobarea Actului aditional de modificare a Contractului nr. 21999 din 01.02.2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL
H O T Ã R R E A nr. 10Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17 iulie 2008;


Vãzând referatul intocmit de sing.Coros Elena inregistrat sub nr.12971/2008;


În baza prevederilor art.45.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;H O T A R A S T EArt.1. Se aprobã Actul aditional de modificare a Contractului nr.21999 din 01.02.2008 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.
PRESEDINTE DE SEDINTA


Bercea Ioan


Contrasemneaza,


SECRETAR


BLANARU STEFAN