nr. 9 din data 17.07.2008 privind aprobarea completãrii preambulului Hotararii nr.7/27 iunie 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCALH O T Ã R R E A nr. 9

Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17 iulie 2008;


Vãzând adresa Prefecturii Mures nr.9478/SX/Dos.4/2 iulie 2008;


În baza prevederilor art.45.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;H O T A R A S T EArt.1. Se aprobã completarea preambulului Hotararii nr.7/27 iunie 2008 cu temeiul juridic al acestui act administrativ astfel:


“In temeiul art.39 al.2, art 45 al.1 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala si art. 9-14 din O.G.nr.35/2002 actualizata privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale.”Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.7/27 iunie 2008 rãmân nemodificate.

PRESEDINTE DE SEDINTABercea Ioan


Contrasemneaza,


SECRETAR


BLANARU STEFANCu obiectiunile anexate.


anexa