CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE CONDUCERE : șef serviciu – Serviciului Impozite ºi Taxe

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE CONDUCERE :


șef serviciu Serviciului Impozite ºi Taxe


 


CONDIÞII GENERALE:    


          candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã 2


 


CONDIÞII SPECIFICE:


– studii superioare de lungã duratã – economice, juridice, administratie publicã absolvite  cu diplomã de licenþã sau echivalentã.


– vechime minimã în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice – 2 ani;


– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;


       cunoºtinþe de operare pe calculator: Windows, Microsoft Office ºi Internet


 


ACTE NECESARE:


COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU , DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


CAZIERUL JUDICIAR;


DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


 – proba scrisã 28.08.2008, orele 10,00;


 – interviu  29.08.2008, orele 14,00 ;


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 18.08.2008;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.8 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, TELEFON  0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


 


Bibliografia de concurs


pentru ocuparea functiei publice de conducere


șef serviciu   Serviciului Impozite ºi Taxe


 


Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã 2 cu modificãrile ulterioare;


Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici,  modificatã;


– Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,  republicatã ºi modificatã;Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, modificat;


HG nr 44/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a codului fiscal;


OG nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala – republicat ºi modificat ;


HG nr 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;


Ordin nr. 2052/1528/2006 – Ordin al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice privind aprobarea formularelor tipizate pentru  stabilirea,constatarea,controlul,incasarea si urmarirea  impozitelor si taxelor locale precum si a altor venituri ale bugetelor locale.


 


PRIMAR


ING.  MATEI ALEXANDRU-ADRIAN