nr. 13 din data 31.07.2008 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 13/2008


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 31 iulie 2008;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.15902/2008;


          In temeiul prevederilor  Legii nr.152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe  si H.G.R. nr.962/1001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe;


          Vazand adresa nr. 92926/03.07.2008  a Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. In scopul avizarii de catre Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor, se propun criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii, conform anexei nr.1


Art.2. Se aproba  lista cu actele doveditoare care vor insoti solicitãrile/cererile privind repartizarea de locuinþe pentru tineri, destinate închirierii conform anexei nr.2


Art.3. Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.4. Art.2 din Hotararea Consililuui Local al municipiului Tarnaveni se revoca.


         Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                            Antonya Mihail


                                        (nu poate sa semneze, fiind plecat in concediu)


 


                    Consilieri locali :


                    Meghesan Sorin


                    Muntean Ioan


                    Chindris Ovidiu


 


                                                                          Contrasemneaza


                                                                                Secretar


                                                                             Stefan Blanaru


Anexa nr.1


 


CRITERII
pentru stabilirea ordinii de prioritate
în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor
pentru tineri, destinate închirierii


 


 


   A. Criterii de acces la locuinþã:


   1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii si sa poata primi repartitie pentru locuinta in cel mult 12 luni de la implinirea acestei varste.


     Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.


   2. Titularul cererii de locuinþã ºi membrii familiei acestuia – soþ/soþie, copii ºi/sau alte persoane aflate în întreþinerea acestuia -trebuie sã nu deþinã ºi sã nu fi deþinut o altã locuinþã în proprietate ºi sã nu fie beneficiarul unei alte locuinþe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in municipiul Tarnaveni


    NOTÃ:


     Restrictia referitoare la nedetinerea unei locuinte in proprietate nu are in vedere locuinte instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute inproprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura.De asemenea, restrictia nu se aplica in cazul detinerii cu chirie a unui spatiu locativ in camine de familisti sau nefamilisti, precum si chiriasilor din locuintele preluate abuziv de stat si care fac obiectul unor solicitari de retrocedare si sunt retrocedate catre fostii proprietari.Prin camine de familisti sau nefamilisti, se inteleg cladiri dotate cu camere de locuit individuale si cu dependintele, dotarile si utilitatile comune.   


   3. Titularul cererii de locuinþã trebuie sã îºi desfãºoare activitatea în municipiul Tarnaveni.


   4. Repartizarea locuinþelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinþele libere din fondul existent, cât ºi locuinþele ce urmeazã sã fie finalizate în cadrul unor obiective de investiþii aprobate ºi cuprinse în programul de construcþii de locuinþe pentru tineri, destinate închirierii.


 


    NOTÃ:


   – Lista de prioritãþi se stabileºte anual.


          Solicitanþii înscriºi în lista de prioritãþi, cu respectarea criteriilor prevãzute la pct. 1, 2 ºi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinþe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiþii în anii urmãtori, în limita fondului disponibil în fiecare an ºi în noua ordine de prioritate stabilitã.


 


   B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:


   

1. Situatia locativa actuala
1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat …………………………….. 10 pct.
1.2. Tolerat in spatiu …………………………………………………………….. 7 pct.
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu):
   – m2/locatar:
     a) mai mare de 15 m2 si pana la 18 m2 inclusiv ……………………… 5 pct.
     b) mai mare de 12 m2 si pana la 15 m2 inclusiv ……………………… 7 pct.
     c) 8 m2 si pana la 12 m2 inclusiv …………………………………………. 9 pct.
     d) mai mica de 8 m2 ……………………………………………………….. 10 pct.
Nota:
In cazul celor tolerati in spatiu, toata suprafata locativa a  imobilului se imparte la numarul total al locatarilor, in care sunt inclusi si cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinta, dar care locuiesc in acelasi imobil. In cazul spatiilor locative inchiriate, suprafata locativa dretinuta conform contractului de inchiriere se  imparte numai la numarul membrilor familiei solicitantului de locuinta. La  stabilirea  numarului de membrii ai familiei solicitantului  de locuinta se va avea in vedere componenta familiei definita la cap A pct.2.
2. Starea civila actuala
2.1. Stare civila:
a) casatorit ………………………………………………………………………… 10 pct.
b) necasatorit ………………………………………………………………………. 8 pct.
2.2. Nr. de persoane in intretinere:
a) copii
• 1 copil ……………………………………………………………………………… 2 pct.
• 2 copii ……………………………………………………………………………… 3 pct.
• 3 copii ……………………………………………………………………………… 4 pct.
• 4 copii ……………………………………………………………………………… 5 pct.
• > 4 copii ……………………………………. 5 pct.  + 1 pct. pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numarul acestora ……………………….. 2 pct.
3. Starea de sanatate actuala
Boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat in intretinere
necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus……………………. 2 pct.
4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. pana la 1 an ………………………………………………………………….. 1 pct.
4.2. intre 1 si 2 ani ……………………………………………………………….. 3 pct.
4.3. intre 2 si 3 ani ……………………………………………………………….. 6 pct.
4.4. intre 3 si 4 ani ……………………………………………………………….. 9 pct.
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ……………………………………………. 4 pct.
5. Nivelul de studii si/sau de pregatire profesionala
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala ……………………………… 5 pct.
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala……………………… 8 pct.
5.3. cu studii medii ……………………………………………………………… 10 pct.
5.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate si/sau cu studii superioare
     de scurta durata …………………………………………………………….. 13 pct.
5.5. cu studii superioare……………………………………………………….. 15 pct.
Nota:
Se va puncta ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii.
6. Situatii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani  15 pct.
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii ……………………………… 10 pct.
6.3. tineri evacuati din case nationalizate …………………………………. 5 pct.
 

NOTÃ:


 


   – Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplicã numai solicitanþilor de locuinþã care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.


   – În cazul înregistrãrii unor punctaje egale, solicitanþii vor fi departajaþi în funcþie de situaþia locativã constatatã la data efectivã a repartizãrii locuinþelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanþii a cãror situaþie locativã este sau poate deveni, în mod iminent, gravã. Dacã nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcþie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în consideraþie data efectivã a înregistrãrii cererii (zi/lunã/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cãrui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanþii care au punctajul mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecþie socialã (starea civilã + starea de sãnãtate actualã).


   


                                     


                                                                                      Anexa nr.2


 


 


Acte doveditoare:   


– copie autentificatã de pe actul de naºtere ºi de pe actul de identitate.


          – declaraþii autentificate ale titularului cererii ºi, dupã caz, ale soþiei/soþului ºi ale celorlalþi membri majori din familia acestuia privind faptul ca titularul cererii de locuinþã ºi membrii familiei acestuia – soþ/soþie, copii ºi alte persoane aflate în întreþinerea acestuia -, sã nu deþinã ºi sã nu fi deþinut o altã locuinþã în proprietate ºi sã nu fie beneficiarul unei alte locuinþe pentru tineri, destinatã închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinþã.


          – adeverinþã de la locul de muncã, însoþitã de o copie de pe carnetul de muncã completat la zi.


– orice alte acte, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, favorabile titularului cererii pentru aprecierea criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj.