nr. 14 din data 31.07.2008 privind aprobarea aderãrii unor unitãþi administrativ teritoriale la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 HOTÃRÂREA NR. 14/31 iulie 2008privind aprobarea aderãrii unor unitãþi administrativ teritoriale la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ


 


ConsiliulLocal al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 31 iulie 2008,


Vãzând expunerea de motive intocmita de secretarul municipiluui Tarnaveni  inegistrata sub nr.15903/2008, privind aprobarea aderãrii unor unitãþi administrativ teritoriale la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ,


Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c ºi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitãþi publice ºi ale art. 10 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apã ºi canalizare,


Având în vedere prevederile art. 13 din Statulul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ,


În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:


 


 


Art.1. Se încuviinþeazã aderarea la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ a urmãtoarelor unitãþi administrativ teritoriale: municipiul Tîrgu Mureº, municipiul Reghin, oraºul Ungheni, comunele Albeºti, Adãmuº, Crãieºti, Gãneºti, Hodac, Ibãneºti, Sînpaul ºi Zau de Cîmpie.


Art.2. Se mandateazã domnul Chirila Vasile, reprezentantul municipiului Tarnaveni în Adunarea Generalã a Asociaþiei, pentru a vota în cadrul Adunãrii în sensul celor menþionate la articolul 1 ºi a semna Actul adiþional la Actul constitutiv al Asociaþiei.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                         Antonya Mihail


                                        (nu poate sa semneze, fiind plecat in concediu)


 


                  Consilieri locali :                  Meghesan Sorin                  Muntean Ioan                  Chindris Ovidiu


 


                                                                  Contrasemneaza


                                                                         Secretar


                                                                      Stefan Blanaru