nr. 11 din data 31.07.2008 privind incetarea mandatului de consilier al d-lui Ciurca Emil ºi validarea în funcþia de consilier local d-lui Ciulea Pavel

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A  nr. 11/2008 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 31 iulie 2008;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Târnãveni, înregistrat sub nr.15904/2008;


          In temeiul prevederilor art.9 al.2 lit h1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, art.90 si urm. din Legea nr.161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice, a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea corupþiei si art.96 al.9 din Legea alegerilor locale nr.67/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni ia act de incetarea mandatului de consilier al d-lui Ciurca Emil.


Art.2. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni declara vacant un mandat de consilier ales pe lista PD-L.


          Art.3.Se valideaza in funcþia de consilier local dl.Ciulea Pavel.


          Art.4.Se completeazã Comisia Sociala din cadrul Consiliului local Târnãveni cu dl. consilier Ciulea Pavel.


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                              Antonya Mihail


                                       (nu poate sa semneze, fiind plecat in concediu)


 


                  Consilieri locali :


                  Meghesan Sorin


                  Muntean Ioan


                  Chindris Ovidiu


 


 


                                                                          Contrasemneaza


                                                                                  Secretar


                                                                              Stefan Blanaru