nr. 15 din data 31.07.2008 privind avizarea desfãºurãrii de operatiuni financiar contabile specifice activitatii de invatamant preuniversitar, de catre Gimnaziul de Stat „Avram Iancu”,

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 
HOTÃRÂREA NR. 15/31 iulie 2008


 


Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 31 iulie 2008,


Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni  inregistrat sub nr.15905/2008,


In temeiul prevederilor Legii invatamantului nr.84/1995 cu modificarile ulterioare;


 În baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


HOTÃRÃșTE:
 


Art.1. Consiliul local ia act si avizeaza favorabil desfasurarea de operatiuni  financiar contabile specifice activitatii de invatamant preuniversitar, in calitate de ordonator tertiar de credite, de catre Gimnaziul de Stat „Avram Iancu”, dupa indeplinirea conditiilor prevazute de actele normative in vigoare.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                               Presedinte de sedinta


                                                                      Antonya Mihail


                                      (nu poate sa semneze, fiind plecat in concediu)


 


                  Consilieri locali :                  Meghesan Sorin                  Muntean Ioan                  Chindris Ovidiu


                                                                     Contrasemneaza


                                                                            Secretar


                                                                        Stefan Blanaru