nr. 17 din data 31.07.2008 privind aprobarea suportãrii din bugetul local al municipiului Tarnaveni a costurilor suplimentare aferente bugetului proiectului proiectului “Statie de transfer deseuri menajere in municipiul Tarnaveni”

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 17/31 iulie 2008
Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 31 iulie 2008,


Vãzând referatul intocmit de consilier Chirila Vasile inregistrat sub nr.15388/2008,


În baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


HOTÃRÃșTE: 


Art.1. Se aproba suportarea din bugetul local al municipiului Tarnaveni a costurilor suplimentare aferente bugetului proiectului proiectului Statie de transfer deseuri  menajere in municipiul Tarnaveni” RO 2005/014-553.04.01.04.01.64.revizuit.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.
 


                                                             Presedinte de sedinta


                                                                    Antonya Mihail


                                        (nu poate sa semneze, fiind plecat in concediu)


 


                  Consilieri locali :                  Meghesan Sorin                  Muntean Ioan                  Chindris Ovidiu


                                                                            Contrasemneaza


                                                                                    Secretar


                                                                              Stefan Blanaru