CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT : REFERENT I/A in cadrul CASEI DE CULTURA “ MIHAI EMINESCU”

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


         ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT :


REFERENT I/A in cadrul CASEI DE CULTURA “ MIHAI EMINESCU”


 


 


CONDITII :


      studii medii ( absolvite cu diploma de bacalaureat)


      vechime in  munca  –minim 5 ani


      experienta  in activitati din dimeniul cultural-artistic


 


ACTE NECESARE :


      copie act identitate;


      cerere de inscriere;


      copie de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;


      recomandare de la ultimul loc de munca;


      copie de pe carnetul de munca;


      curriculum vitae;


      cazier judiciar;


      adeverinta de la medicul de familie ( apt. pentru munca)


 


DATA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI :


21.08.2008, ORA 10,00-proba scris si in 22.08.08- interviul, la camera nr. 6, sediul institutiei.


 


TERMENUL  DE DEPUNERE A DOSARELOR : 18.08.2008 ORELE 15,00.


 


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA, SE POT OBTINE LA CAM. NR. 8- SERVICIUL ORGANIZARE,SALARIZARE,RESURSE UMANE, SAU LA NR. TELEFON  443400- INT.19


 


PRIMAR,


ING. MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMARIA


 


 


BIBLIOGRAFIE


 


CONCURS ORGANIZAT LA DATA DE  21.08.2008,


PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT I/A


LA CASA DE CULTURÃ „MIHAI EMINESCU” – TÂRNÃVENI:


 


 


1.  O.U.G. nr. 118/2006 – privind Înfiinþarea, organizarea ºi desfãºurarea aºezãmintelor culturale – aprobatã prin Legea nr. 143/2007;


2.  Ordinul nr. 2883/2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfãºurarea activitãþilor specifice aºezãmintelor culturale;


3.   Legea nr. 215/2001 – modificatã;


4.   Legea nr. 477/2004 – Codul de conduitã al personalului contractual;