CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE : Consilier clasa I grad superior la Compartimentul Protecþia Muncii

 


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE :


Consilier clasa I grad superior la Compartimentul Protecþia Muncii


 


CONDIÞII GENERALE:


          candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã


 


CONDIÞII SPECIFICE:


– studii superioare de lungã duratã, absolvite  cu diplomã de licenþã sau echivalentã.


– certificat perfectionare – inspector protecþia muncii


– cunoºtinþe operare pe calculator: Windows, Microsoft Office ºi Internet


– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice – minimum 9 ani;


 


ACTE NECESARE:


      COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


      FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


      COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


      COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


      ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


      COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


      CAZIERUL JUDICIAR;


–   DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


      – proba scrisã 11.09.2008, orele 10,00;


      – interviu  12.09.2008, orele 14,00;


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 01.09.2008;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.8 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 


 – TELEFON 0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


Bibliografia de concurs


pentru ocuparea functiei publice de execuþie


Consilier clasa I grad superior la Compartimentul Protectia Muncii


 


 


Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ulterioare;


Legea nr. 7/2004, privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici, cu modificarile ulterioare;


Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã,  republicatã ºi modificatã;


Legea nr. 319/2006 a securitãþii ºi sãnãtãþii în munca ;


Hotãrâre nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãþii ºi sãnãtãþii în munca nr. 319/2006 ;


Hotãrâre nr. 971/2006 privind cerinþele minime pentru semnalizarea de securitate ºi/sau de sãnãtate la locul de munca;


Hotãrâre nr. 1.028/2006 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;


Hotãrâre nr. 1.048/2006 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protecþie la locul de munca;


Hotãrâre nr. 1.051/2006 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate pentru manipularea manualã a maselor care prezintã riscuri pentru lucrãtori, în special de afecþiuni dorsolombare;


Hotãrâre nr. 1.091/2006 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate pentru locul de munca ;


Hotãrâre nr. 1.146/2006 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate pentru utilizarea în munca de cãtre lucrãtori a echipamentelor de munca ;


Hotãrâre nr. 300/2006 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate pentru santierele temporare sau mobile ;


Hotãrâre nr. 493/2006 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate referitoare la expunerea lucrãtorilor la riscurile generate de zgomot;


 


 


 


 


PRIMAR


ING.  MATEI ALEXANDRU-ADRIAN