Anunt de participare numarul 61792/19.08.2008 – Revizuirea SF, elab analiz socio-ec, PT, DE si CS pt “Reab. Scolii Generale nr. 3 si accesul la scoala prin str. 1 Iunie”

Anunt de participare numarul 61792/19.08.2008Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Chirila Vasile , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Revizuirea SF, elab analiz socio-ec, PT, DE si CS pt “Reab. Scolii Generale nr. 3 si accesul la scoala prin str. 1 Iunie”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Servicii
12 – Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Scoala generala nr. 3, Tarnaveni, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Revizuire SF (elab. expertiza tehnica, audit energetic, doc avizare lucrari de interventii), elab. analiz. socio-ec, doc. avize, PT, DE si CS.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


74131500-1 – Studiu de fezabilitate (Rev.1)
74232120-1 – Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.1)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Revizuirea SF, elab. analiz. socio-economice, intocmire PT, DE, CS pt. “Reabilitarea Scolii Generale nr. 3 si accesul la scoala din str. 1 Iunie”.
Valoarea estimata fara TVA: 41,500 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului sau termenul pentru finalizare
 100  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice ºi garantii solicitate
Garantia de participare este de 800 lei.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din bugetul local
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sa nu se incadreze in una din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006; Certif. de inregistrare; Certif. constatator emis de ORC.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu e cazul.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Indeplinirea a cel putin un contract similar in ultimii 3 ani a carui valoare sa fie de minim 12000 lei, fara TVA; Autorizatie ANRGN; Atestat tip B-ANRE; Atestat expert tehnic MDLPL; Atestat auditor energetic ARCE; Declaratie privind efectivele de personal (form. F); CV-urile persoanelor responsabile de indeplinirea contractului.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuireOferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    – criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere
1. Propunerea tehnica 30 %
Descriere
2. Propunerea financiara 70 %
Descriere
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: La caseria Primariei Municipiului Tarnaveni sau in cont trezorerie RO43TREZ4795006XXX000044, trez. Tarnaveni, cod fiscal 4323535.
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2008 09:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2008 10:00
Locul: Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii firmelor autorizate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3104641 , Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 , Fax:  0265/446312
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.08.2008 12:38