nr. 22 din data 28.08.2008 privind modificarea componentei comisiei de ordine publica stabilita prin HCL Tarnaveni nr. 25/16 martie 2005

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 HOTÃRÂREA NR. 22/28 august 2008


 Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 august 2008,


Vãzând referatul intocmit de Director Executiv Gurghean Crisan inregistrat sub nr.16862/2008,


In temeiul prevederilor Legii nr.371/2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Comunitare;


În baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


HOTÃRÃșTE:
 


Art.1. Se modifica componenta comisiei de ordine publica stabilita conform pct.1 din anexa nr.6 a Hotararii Consiliului Local Tarnaveni nr. 25/16 martie 2005, dupa cum urmeaza:


Presedinte              Primar ing.Matei Alexandru Adrian


Membru                  comandant Politie Tarnaveni Grama Marcel


Membru                  comandant detasament III jandarmi Petric Ioan


Membru                  dir.exec. Politia comunictara Gurghean Crisan


Membru                  consilier local  Cimpoca Alin


Membru                  consilier local Nistor Ovidiu


Membru                  reprezentanr al comunitatii Moga Cornel


Membru                  reprezentant al comunitatii Lucaci Paul


Membru                  reprezentant al comunitatii Incze Csaba


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                     Bercea Ioan


 


 


 


                             Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Blanaru Stefan