nr. 21 din data 28.08.2008 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 m.p. atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr.52/2007

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                                                  


 


H O T A R A R E A  nr. 21/28 august 2008


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 august 2008;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.17570/2008 ;


          In baza prevederilor Legii nr.15/2003:


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 m.p. atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr.52/2007 in temeiul Legii nr.15/2003 numitului Santo Ianos Csaba.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                  Bercea Ioan


 


                               Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Blanaru Stefan