nr. 24 din data 28.08.2008 privind aprobarea numirii d-lui Lucaci Paul in functia de expert local pentru rromi

 


R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA nr. 24/28 august 2008


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 august 2008;


Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.17760/2008;


In baza prevederilor HGR nr.430/2001 modificata si completata prin HGRnr.422/2006.


In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Se aproba numirea d-lui Lucaci Paul in functia de expert local pentru rromi, pe perioada 01 septembrie 2008 – 30 iunie 2012, cu o indemnizatie lunara bruta de 350 lei.


Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                Presedinte de sedinta


                                                        Bercea Ioan


 


 


 


                              Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Blanaru Stefan