nr. 25 din data 28.08.2008 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii Proiectului “Centrul de Informatii pentru Cetateni” – Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A  nr. 25


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 august 2008;


          Vãzând referatul inregistrat sub nr.17902 /2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1.Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii Proiectului “Centrul de Informatii pentru Cetateni” – Tarnaveni.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                Presedinte de sedinta


                                                        Bercea Ioan


 


 


                              Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Blanaru Stefan