CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI VACANTE: 1 post – Sef serviciu – inspector specialitate la Serviciul Public Comunitar de Asistenþã Socialã si 1 post – Lucrãtor comercial la Administraþia Pieþelor

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA


CONCURS  PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI  VACANTE


 


 


Ø  1 post – Sef serviciu – inspector specialitate la Serviciul Public Comunitar de Asistenþã Socialã


 


CONDITII :


     – studii superioare de lungã duratã (asistenþã soocialã, psihologie, juridice) absolvite cu diplomã de licenþã;


          cunoºtinþe avansate de operare pe calculator; 


          vechime în specialitate de minim 1 an;


 


Ø  1 post – Lucrãtor comercial la Administraþia Pieþelor                                 


 


CONDITII :


          studii medii economice absolvite cu diplomã de bacalaureat;


          vechime în specialitate de 3 ani ;


 


      ACTE  NECESARE :


  Cerere;


– Copie de pe diplomele de studii ºi alte acte care atestã efectuarea unor specializari;


  Curriculum vitae,


  Recomandare de la ultimul loc de munca ,


      Cazier judiciar,


  Copie xerox de pe carnetul de munca,


  Adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate  corespunzãtoare,


  Copie act identitate


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


      – proba scrisã 07.10.2008, orele 10,00;


 – interviu  08.10.2008, orele 10,00;


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR :


  data de   03.10.2008, orele 15,00.


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELATII SUPLIMENTARE, BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE, LA CAM. 8, SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  TELEFON 0265/443400, INT. 19.


                                                               


                                                                   P R I M A R,


Ing. MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


 


BIBLIOGRAFIE


 


Ø ºef serviciu-Serviciul Asistenþã Socialã


  1. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

 2. Legea nr 215/2001 privind administaþia publicã localã, republicatã.

 3. Ordonanþa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

 4. Legea nr. 47/2006 privind sistemul naþional de asistenþã socialã.

 5. Legea nr. 17/2000 privind asistenþa socialã a persoanelor vârstnice, republicatã.

 6. Legea nr. 272/2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului.

 7. Ordin nr. 219/2006 privind activitatea de identificare, intervenþie ºi monitorizare a copiilor care sunt lipsiþi de îngrijirea pãrinþilor pe perioada în care aceºtia se aflã la muncã în strãinãtate.

 


Ø lucrãtor comercial la Administraþia Pieþelor  


  1. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

 2. Legea nr 215/2001 privind administaþia publicã localã, republicatã.

 3. HG 348/2004 cu modificari si completari – privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice

 4. HG 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor 

 5. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaþiei împotriva unor activitãþi ilicite.

                              


 


P R I M A R,


Ing. MATEI ALEXANDRU-ADRIAN