CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE: Agent comunitar (referent) clasa III grad superior din cadrul Poliþiei Comunitarã

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE :


Agent comunitar (referent) clasa III grad superior din cadrul  Poliþiei Comunitarã


 


CONDIÞII GENERALE:


          candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã


 


CONDIÞII SPECIFICE:


          studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat; 


          vechime minimã în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice – 9 ani;


 


ACTE NECESARE:


          COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


          FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


          COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


          COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


          ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


          COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


          CAZIERUL JUDICIAR;


          DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


          proba scrisã 06.11.2008, orele 10,00;


          interviu  10.11.2008, orele 14,00 ;


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 27.10.2008;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.8 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  – TELEFON 0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


               


 


Bibliografia de concurs


                   pentru ocuparea functiei publice de execuþie


Agent comnitar (referent) clasa III grad superior din cadrul  Poliþiei Comunitarã


 


1.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã 2 cu modificãrile ulterioare;


2.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici,  modificatã;


3.  Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,  republicatã ºi modificatã;


4.  Legea nr. 371/2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Comunitare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.


5.  HGR. Nr. 2295/2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare ºi funcþionare a Poliþiei Comunitare.


6.  Legea nr. 17/1996 privind  regimul armelor de foc ºi al muniþiilor – Cap. III. Uzul de armã.


7.  OG nr. 2/2001  privind regimul juridic al  contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.


8.  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi protecþia persoanelor.


 


 


 


 


PRIMAR


ING.  MATEI ALEXANDRU-ADRIAN