nr. 32 din data 14.10.2008 privind aprobarea alocãrii de fonduri cultelor religioase ortodox si greco-catolic din municipiul Tarnaveni

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T A R A R E A  nr. 32/14 octombrie 2008


 


         Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 14 octombrie 2008;


         Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.20.023/2008;


          In temeiul prevederilor Legii nr.125/2002 de aprobare a Ordonanþei nr.82/2001;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art.1. Se aprobã alocarea de fonduri cultelor religioase ortodox si greco-catolic din municipiul Tarnaveni, pentru acoperirea cheltuielilor legate de finalizarea lucrarilor de construire a doua lacase de cult, dupã cum urmeazã:


– Parohia Ortodoxa Romana Tarnaveni V – 30.000 lei


– Parohia Ortodoxa Romana Tarnaveni III – 25.000 lei


– Parohia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Tarnaveni II – 20.000 lei


Art.2. Sumele prevazute la art.1.vor fi cuprinse în bugetul general al municipiului Târnãveni pentru anul 2008.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Chindris Ovidiu


 


  


                     Contrasemneaza


                            Secretar

                         Stefan Blanaru