nr. 34 din data 14.10.2008 privind aprobarea “Listei cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2008 cu finantare de la bugetul local repartizata pentru S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni”

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 34/14 octombrie 2008


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 14 octombrie 2008,


Vãzând expunerea de motive inregistrata cu adresa nr.19.238/2008, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


HOTÃRÃșTE:


  


Art.1. Se aproba “Lista cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2008 cu finantare de la bugetul local repartizata pentru S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Chindris Ovidiu


  


 


                   Contrasemneaza


                         Secretar


                     Stefan Blanaru