nr. 35 din data 14.10.2008 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor servicii si produse pe anul 2008

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 
HOTÃRÂREA NR. 35/14 octombrie 2008


 Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 14 octombrie 2008,


Vãzând referatul nr. 19.902 / 2008, intocmit de Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, ing. Bonciog Maria, 


          In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


HOTÃRÃșTE:
 


Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor servicii si produse pe anul 2008 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


  


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Chindris Ovidiu


  


 


                   Contrasemneaza


                         Secretar


                     Stefan Blanaru