nr. 29 din data 14.10.2008 privind aprobarea P.U.D. pe amplasamentul situat in Tarnaveni, str.Bailor, FN

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


     


 H O T Ã R R E A  nr. 29/2008


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 14 octombrie  2008;


          Vãzând referatul intocmit de arhitect sef ing.Coros Ioan, înregistrat sub nr.21.771/2008;


          In temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile ulterioare si Legii nr.350/2001;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se aproba P.U.D. pe amplasamentul situat in Tarnaveni, str.Bailor, FN pentru realizarea unei locuinte individuale parter si mansarda si dotari ale acesteia (garaje, parcaje, alei de acces) conform anexei care face parte din prezenta Hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


   


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Chindris Ovidiu


 


                    Contrasemneaza


                         Secretar


                     Stefan Blanaru