nr. 36 din data 23.10.2008 privind aprobarea alocarii de fonduri Parohiei Ortodoxe Romane Tarnaveni VI Bozias din municipiul Tarnaveni, pentru acoperirea cheltuielilor legate de finalizarea lucrarilor de construire a unui lacas de cult

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T A R A R E A  nr. 36/23 octombrie 2008


 


         Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 23 octombrie 2008;


         Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.22286/2008;


          In temeiul prevederilor Legii nr.125/2002 de aprobare a Ordonanþei nr.82/2001;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art.1.Se aprobã alocarea de fonduri Parohiei Ortodoxe Romane Tarnaveni VI Bozias din municipiul Tarnaveni, pentru acoperirea cheltuielilor legate de finalizarea lucrarilor de construire a unui lacas de cult, in suma de 12.000 lei.:


 


Art.2.Sumele prevazute la art.1.vor fi cuprinse în bugetul general al municipiului Târnãveni pentru anul 2008.


 


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                   Chindris Ovidiu


 


 


                             Contrasemneaza


                                   Secretar


                             Stefan Blanaru