nr. 38 din data 23.10.2008 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor produse si servicii

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 HOTÃRÂREA NR. 38/23 octombrie 2008


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 23 octombrie 2008,


Vãzând referatul nr.22173/ 2008, intocmit de Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, ing. Bonciog Maria, 


          In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E :


 


Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor produse si servicii conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


  


                                                                           Presedinte de sedinta


                                                                                   Chindris Ovidiu


 


                             Contrasemneaza


                                   Secretar


                             Stefan Blanaru