nr. 41 din data 28.10.2008 privind aprobarea aderãrii unor unitãþi administrativ teritoriale la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTÃRÂREA NR. 41


privind aprobarea aderãrii unor unitãþi administrativ teritoriale la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ


 


 


          Consiliul Local al  Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta extraordinara din data de 28.10.2008,


          Vãzând Hotãrârile Consiliilor locale Brâncoveneºti – judeþul Mureº ºi Porumbeni – judeþul Harghita de a adera la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ, precum ºi expunerea de motive a Secretarului Municipiului Tarnaveni, inregistrata sub nr. 23.010/2008 ,


Având în vedere dispoziþiile art.13 din Statutul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ,


În temeiul art.46 alin.(1) si art.36 din Legea nr.215/2001, privind administraþia publicã localã, republicatã, cu completãrile ºi modificãrile ulterioare,


 


HOTARASTE


 


Art. 1. Se încuviinþeazã aderarea la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ, a comunei Brâncoveneºti – judeþul Mureº ºi a comunei Porumbeni – judeþul Harghita.


          Art. 2. Se mandateazã dl. ing. Chirila Vasile, reprezentantul municipiului Tarnaveni în Adunarea Generalã a Asociaþiei, pentru a vota în cadrul Adunãrii Generale, în sensul celor prevãzute la art.1 ºi a semna actul adiþional de modificare a actelor constitutive, prin includerea celor douã comune în preambulul lor.


          Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                             Chindris Ovidiu


 


                             Contrasemneaza


                                    Secretar


                                Stefan Blanaru