nr. 42 din data 28.10.2008 privind aprobarea Actului constitutiv ºi a Statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ, modificate conform HG nr.855/2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL                                            


 


 


HOTÃRÂREA NR. 42


      privind aprobarea Actului constitutiv ºi a Statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ, modificate conform HG nr.855/2008


         


          Consiliul Local al municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta extraordinara din data de 28.10.2008,


           Vãzând referatul nr. 23.011/2008, intocmit de dl.ing. Chirila Vasile, privind necesitatea modificãrii Actului Constitutiv ºi a Statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ,


          Având în vedere prevederile art.3 din H.G. nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv – cadru ºi a statutului –cadru al asociaþiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãþi publice,


          În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã cu completãrile ºi modificãrile ulterioare,


 


HOTARASTE


 


          Art.1 Se aprobã modificarea Actului constitutiv ºi a Statutului Asociaþiei de Dezvoltare din prezenta hotãrâre.


          Art.2 Se mandateazã dl. ing. Chirila Vasile, reprezentantul municipiului Tarnaveni în Adunarea Generalã a Asociaþiei,  pentru a vota în cadrul Adunãrii Generale a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ în sensul art.1 ºi pentru a semna Actul adiþional de modificare a Actului constitutiv ºi a Statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ.


          Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                             Chindris Ovidiu


 


                             Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Stefan Blanaru