nr. 40 din data 29.10.2008 privind aprobarea subventionarii gratuitatii transportului public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 55 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


H O T Ã R R E A  nr.  40  /2008


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 29 octombrie  2008;


          Vãzând referatul inregistrat sub nr.23206/2008 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;Procesul verbal negociere inregistrat sub nr.23205/2008 si Contractul de concesiune al serviciului de transport public local;


          In temeiul prevederilor art 17 lit.o din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


H O T A R A S T E


 


Art1. Pentru perioada 01.11.2008 – 31.12.2008 se aproba subventionarea gratuitatii transportului public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 55 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni  (inclusiv Bobohalma, Botorca si Custelnic) in limita sumei de 11 lei/persoana.


Art.2. In cursul lunii decembrie 2008, primarul municipiului Tarnaveni impreuna cu reprezentantul operatorului de transport va stabili modalitatea subventionarii gratuitatii pentru transportul public a persoanelor pensionare care va fi aplicata in anul 2009 si o va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local in luna decembrie 2008.


Art.3. Decontarea sumelor privind subventia stabilita pentru perioada 01.11.2008 – 31.12.2008, se va face de catre Primaria municipiului Tarnaveni catre operatorul de transport public local in data de 10 a lunii curente pentru luna anterioara.


Art.4. H.C.L.nr.30/14 octombrie 2008 se revoca cu conditia ca in luna decembrie 2008, executivul sa supuna dezbaterii consiliului local o noua formula de subventionare a gratuitatii transportului public pentru pensionari.


Art.5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                             Chindris Ovidiu


 


                                  Contrasemneaza


                                       Secretar


                                     Stefan Blanaru